AVÍS LEGAL

 

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB

En compliment de l'haver d'informació estipulat en l'article 10 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Anna Bozzano, amb CIF X1711124Q, d'ara endavant El Peix al Plat, en qualitat de titular del lloc web www.barcelonaturismopesquero.com, amb domicili Carrer Vallhonrat 5, 4-4, codi postal 08004 de Barcelona, adreça de correu electrònic info@elpeixalplat.com i telèfon +34 620 723 365, procedeix a comunicar-los la present informació que conforma i regula les condicions d'ús en aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris del lloc web que es publica sota el nom de domini www.barcelonaturismopesquero.com, assumeixen i es comprometen a respectar.

 

CONDICIONS D'ÚS

La utilització de www.barcelonaturismopesquero.com atorga la condició d'Usuari de www.barcelonaturismopesquero.com, bé sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís Legal. Si l'Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d'ús d'aquest Avís Legal, s'abstindrà d'utilitzar www.barcelonaturismopesquero.com. Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada per El Peix al Plat pot ser diferent a cada moment que l'Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a www.barcelonaturismopesquero.com.

A través de www.barcelonaturismopesquero.com, El Peix al Plat facilita a l'Usuari l'accés i la utilització de diversos continguts publicats per mitjà d'Internet per El Peix al Plat o per tercers autoritzats.

L'Usuari està obligat i es compromet a utilitzar www.barcelonaturismopesquero.com i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d'aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen www.barcelonaturismopesquero.com, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades. A aquest efecte, l'Usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il•lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per El Peix al Plat, d'un altre USUARI o de qualsevol usuari d'Internet (hardware y software).

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en www.barcelonaturismopesquero.com, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, dissenyo gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'Usuari de www.barcelonaturismopesquero.com, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu. Així mateix, de conformitat amb tot això, l'Usuari no podrà:

· Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització escrita i explícita del Peix al Plat, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès

· Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de El Peix al Plat o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadors digitals, marques d'aigua, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels quals s'emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de mal o inutilització de www.barcelonaturismopesquero.com, i/o dels Continguts

 

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en www.barcelonaturismopesquero.com són propietat de El Peix al Plat o, si escau, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts. D'igual manera els Continguts són propietat intel•lectual de El Peix al Plat , o de tercers si escau, per tant, els drets de Propietat Intel•lectual són titularitat de El Peix al Plat o de tercers que han autoritzat el seu ús, als qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel•lectual o Industrial de El Peix al Plat o de tercers inclosos en www.barcelonaturismopesquero.com que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

DISPONIBILITAT DE WWW.BARCELONATURISMOPESQUERO.COM

El Peix al Plat no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a www.barcelonaturismopesquero.com, als seus continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per tant, El Peix al Plat no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

El Peix al Plat exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de www.barcelonaturismopesquero.com i dels Continguts, al no compliment de l'expectativa d'utilitat que l'USUARI hagués pogut atribuir a www.barcelonaturismopesquero.com i als Continguts.

La funció dels Hipervincles que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d'informar l'Usuari sobre l'existència d'altres Web que contenen informació sobre la matèria. Dits Hipervincles no constitueixen suggeriment ni cap recomanació.

El Peix al Plat no es fa responsable dels continguts d'aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hipervincles ni del resultat d'aquests enllaços, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware y software), els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'Usuari per aquest motiu.

L'accés a www.barcelonaturismopesquero.com no implica l'obligació per part de El Peix al Plat de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, El Peixal Plat no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de www.barcelonaturismopesquero.com, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

La prestació del servei de www.barcelonaturismopesquero.com i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. El Peix al Plat, no obstant això, queda autoritzat per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de www.barcelonaturismopesquero.com i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, El Peix al Plat advertirà prèviament la terminació o suspensió de www.barcelonaturismopesquero.com.

 

CALITAT DE WWW.BARCELONATURISMOPESQUERO.COM

Donat l'entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de www.barcelonaturismopesquero.com, El Peix al Plat realitza el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts. La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

 

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

El Peix al Plat exclou tota responsabilitat per les decisions que l'Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de www.barcelonaturismopesquero.com. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

 

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de El Peix al Plat a l'Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

 

JURISDICCIÓ

Per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de la província de Barcelona, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

INTRODUCCIÓ

El Peix al Plat, sensibilitzat amb les necessitats dels usuaris d'Internet i conscients de la importància de la rigorosa privacitat de la informació personal que ens confien, inclou aquesta declaració de privacitat a fi de que siguis conscient de la política en el tractament de les dades personals que obté dels seus visitants i usuaris.

Com a usuari, acceptes aquestes condicions pel mer fet de llegir, visualitzar o navegar en la pàgina web. De no acceptar-les, has d'abandonar la pàgina, sense fer cap ús d'ell i el seu contingut, i sense accedir a les pàgines enllaçades.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

El titular de la pàgina i responsable del tractament de dades és Anna Bozzano, amb CIF X1711124Q, per a contactar pots utilitzar l'adreça de correu electrònic info@elpeixalplat.com, el telèfon +34 620 723 365 o correu postal a Carrer Vallhonrat5, 4-4, , codi postal 08004 de Barcelona.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

En las nostres pàgines web, existeixen uns apartats específics on pots anotar les teves dades per a rebre informació sobre actualitzacions de la nostra web i d'alguns els programes que es distribueixen. Nosaltres t'assegurem que la informació que ens facilitis serà gestionada de forma totalment confidencial.

Les dades s'emmagatzemaran mentre existeixi previsió del seu ús per a la fi pel qual van ser recaptats.

No es realitzen preses de decisions automatitzades amb les teves dades.

La web pot utilitzar cookies, consulta la nostra política de cookies.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES

L'ús de les teves dades es realitza perquè ens dónes el teu consentiment per a usar els que ens proporciones en els formularis per a un ús específic que s'indica en cadascun d'ells. Les teves dades només són necessaris per als usos concrets pels quals se't sol•liciten, si no ens els facilites, aquests serveis no són possibles.

 

TRANSFERÈNCIES I CESSIONS DE DADES

Existeix un compromís ferm per part nostra que les dades que proporcioni al Peix al Plat, no seran venuts ni cedits a terceres persones sense el previ consentiment de l'interessat en cap concepte o circumstància, excepte consentiment exprés o obligació legal.

La nostra pàgina web conté enllaços cap a pàgines web de tercers. El Peix al Plat no es fa responsable per les polítiques i pràctiques de privacitat d'aquests altres llocs.

 

DRETS DELS INTERESSATS

Tens el dret d'accedir a la informació que sobre la teva persona està emmagatzemada en les nostres bases de dades, rectificar-la si existís alguna errata, suprimir-la, limitar-la, oposar-te al seu tractament i retirar el teu consentiment si aquest és el teu desig. Per a això simplement has d'escriure un e-mail a l'adreça de correu electrònic info@elpeixalplat.com on t'atendrem gustosament qualsevol consulta, comentari o aclariment requerit sobre aquest tema. Per a més informació sobre temes relacionats, el lloc de referència en la Xarxa espanyola és l'Agència de Protecció de Dades, on tens dret a reclamar.